รายชื่อผู้เข้าการฝึกอบรม โครงการฝึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดทำเทมเพลตกับเว็บไซต์ CMS เพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโปรดนำ Notebook มาเพื่อใช้ในการฝึกอบรมด้วย

 Pages from training list name edit

download icon