เอกสารประกอบการบรรยาย

1 การออกแบบสารสนเทศให้ง่ายต่อการเข้าใจด้วย infographic 1 02 512
2 Creative Common กับการนำผลงานของบุคคลอื่นไปใช้ 1 02 512
3 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนองาน 1 02 512
4 รวมเว็บแจก ภาพ เสียง ตัวอักษร ฟรี!!! 1 02 512
5 แนะนำเว็บเทียบสี รูปภาพ ไอคอน และฟอนท์ 1 02 512