course image 1522496045

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

๒. ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา เว็บไซต์กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ของกรมเพื่อสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล

๓. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด