ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน อยู่เล่ห์
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายวชิรพงษ์ แน่นหนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายภัทรศักดิ์ จินตสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายทศพร บุณฑริก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายโอภาส สนิทวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอภิสิทธิ์​ ติ๋วตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพงศกร ปานลักษณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ธัญลักษณ์ นูเด็น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์