gis component.png

 ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

๒. พัฒนา ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

๓. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ

๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอกความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด