นางอัจฉรา ดาวัน
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์
นางสาวณัชชา ศรีทองสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายณัฐวงษ์ พรอโนทัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธนวัฒน์ สมมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวฉวีวรรณ โยธี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐกันต์ กิจเจริญโชค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตนรัตน์ สิริรัฐเตชาภัทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาย ขันสัมฤทธิ์
พนักงานพิมพ์ ส ๓