Big Data ระยะที่ 1/2

Big Data ระยะที่ 1/2

RID Smart Card

RID Smart Card

ระบบติดตามงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบติดตามงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบรายงานความช่วยเหลือด้านการเกษตร กรมชลประทาน

ระบบรายงานความช่วยเหลือด้านการเกษตร กรมชลประทาน

ระบบติดตามผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ระบบติดตามผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

ระบบสเปคครุภัณฑ์ (บนเว็บไซต์สารสนเทศภายใน)

ระบบสเปคครุภัณฑ์ (บนเว็บไซต์สารสนเทศภายใน)

สมุดโทรศัพท์ กรมชลประทาน

สมุดโทรศัพท์ กรมชลประทาน

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบบริหารการฝึกอบรม

ระบบบริหารการฝึกอบรม

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

Application WMSC

Application WMSC

ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ

ระบบทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ

ระบบฐานข้อมูลสาธารณูปโภค กรมชลประทาน

ระบบฐานข้อมูลสาธารณูปโภค กรมชลประทาน

ระบบฐานข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ระบบฐานข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ระบบฐานข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า

ระบบฐานข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเขื่อนเชิงพื้นที่

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเขื่อนเชิงพื้นที่

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Digital เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ำ

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Digital เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ำ

ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน (GIS Web Service)

ขอบเขตพื้นที่ชลประทาน (GIS Web Service)

ระบบฐานข้อมูลการเพาะปลูกพืช (wuse)

ระบบฐานข้อมูลการเพาะปลูกพืช (wuse)

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมชลประทาน

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมชลประทาน