หัวหน้าฝ่าย สบ.ทส.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน อยู่เล่ห์

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

๒. ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา เว็บไซต์กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ของกรมเพื่อสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล

๓. บริการ เชื่อโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด