หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ

   

   ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

  2) ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา เว็บไซต์กรมชลประทาน เพื่อสนันสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจต่างๆ ของกรมชลประทาน

  3) บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

  4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

  5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   

   

   

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png3.png6.png9.png1.png9.png
  09 ธันวาคม 2564