บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้าราชการ

นายณัฐวงษ์ พรอโนทัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอภิสิทธิ์ ติ๋วตระกูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายพงษ์พิชญ์ อุดมศิริรัตน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

นางสาวสวรส คชรัตน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวมาเรียม จันทร์มานักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวเบ็ญจวรรณ แดงเพ็ชรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตนรัตน์ สิริรัฐเตชาภัทร์เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ

นายสมชาย ขันสัมฤทธิ์พนักงานพิมพ์ ส 3