บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นางสาวณัชชา ศรีทองสุขหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ข้าราชการ

นายทศพร บุณฑริกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวพัชรนันท์ เสมพืชนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

นายโอภาส สนิทวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ธัญลักษณ์ นูเด็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณฐพล กาญจนไพโรจน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายยุทธพงษ์ พุกอาษานักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายศุภวิชญ์ สุขเกษมนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกรวรรษ พวงแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวปัญญพร หนูคงนักวิชาการคอมพิวเตอร์