ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
  ผสภ.ทส.เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Dashboard รุ่นที่ 1
  ICT ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย วัยเกษียณ 2020

  ผู้อำนวยการส่วน


  Weerawat

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
  ผสภ.ทส.

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

  ประกาศ/หนังสือเวียน

  Fanpage

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844 และ 02-243-6972
  0.png1.png8.png5.png0.png1.png
  26 มกราคม 2564