สภ.ทส.ร่วมงานประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 15

วันที่ 1 ก.ค. 2565 นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนายณัฐวงษ์ พรอโนทัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 15 ว่าด้วยการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่
 
งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดโดยคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมชลประทาน เครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน จัดการประชุมระดับชาติในหัวข้อ “การปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง หลังการระบาดใหญ่ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน platform e-Symposium รูปแบบ Streaming Online