บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
นางสาวณัชชา ศรีทองสุข
นางสาวณัชชา ศรีทองสุขหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์
นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์