หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

2. ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา เว็บไซต์กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ของกรมเพื่อสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล

3. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

2. พัฒนา ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

3. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอกความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด