หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

              1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

              2) ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา เว็บไซต์กรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจต่างๆ ของกรมชลประทาน

              3) บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

              4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

              5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด