ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นางสาวณัชชา ศรีทองสุขหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ข้าราชการ

นายทศพร บุณฑริกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายณัติรุจน์ คายทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวพัชรนันท์ เสมพืชนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

นายโอภาส สนิทวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ธัญลักษณ์ นูเด็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณฐพล กาญจนไพโรจน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายศุภวิชญ์ สุขเกษมนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกรวรรษ พวงแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ขนิษฐา ขาวแท้นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวกัญญณัช มงคลธนจารุตนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

2. ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา เว็บไซต์กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ของกรมเพื่อสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล

3. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด