ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้าราชการ

นายณัฐวงษ์ พรอโนทัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอภิสิทธิ์ ติ๋วตระกูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

นางสาวมาเรียม จันทร์มานักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวเบ็ญจวรรณ แดงเพ็ชรนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตนรัตน์ สิริรัฐเตชาภัทร์เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของกรม

2. พัฒนา ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

3. บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอกความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด