เจ้าหน้าที่ สสภ. เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง Data Visualization

เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio จัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (405) ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ