สบทส.และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้บุคลากร กรมชลประทาน

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมถอดความรู้บุคลากร กรมชลประทาน จัดขึ้นโดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor สำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการร่วมกิจกรรมของ KM Buddy 2565 ระหว่าง สสธ. และ ศทส.