ผสภ.ทส. และเจ้าหน้าที่สสภ.ร่วมกิจกรรม “วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน ในกิจกรรม “วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ