ผสภ.ทส.ร่วมประชุมพิจารณาระบบสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (royalinitiative.rid.go.th)

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายทศพร บุญฑริก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาระบบสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (royalinitiative.rid.go.th) โดยมี นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
 
ภาพ: รอบรั้วชลประทาน