ติดตามความก้าวหน้าของระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมดงตาล

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามความก้าวหน้าของระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ