สสภ.จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ โดย นายทศพร บุณฑริก 2) หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RID Hackathon โดย นายอภิสิทธิ์ ติ๋วตระกูล และ 3) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลด้วย Veeam Data Platform โดย นางสาวมาเรียม จันทร์มา ณ ห้องประชุม 402 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ