ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ "Thai GIS User Conference ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ "Thai GIS User Conference ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (TUC2022) ณ ห้อง Asawin Grand Ballroom โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร