ผสภ.ทส. ร่วมกิจกรรม “การฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Staff Exercise)”

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ และเครือข่าย ร่วมกิจกรรม “การฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Staff Exercise)” ของการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ (Thailand's National Cyber Exercise 2023) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร