ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 402 อาคารศูนย์วิศวกกรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

01
02
03
04
05
06