ให้ข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามโครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เข้าสัมภาษณ์ให้ข้อมูลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตามโครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

01
02
03
04
05
06