สสภ.จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Line Official Account เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน