สสภ.จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) ...