ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสนเทศร่วมประชุมคณะทำงานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ คณะทำงานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม RID Workspace ชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference
 
การประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปรูปแบบและรายละเอียดในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพประจำเดือนกันยายน 2565 ในชื่อ THEME “พี่บี้ชวนวิ่ง” ที่จะจัดขึ้นวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร