ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รุ่นที่ 3 และ 4

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน รุ่นที่ 3

อบรมในวันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์)

QGIS name1

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน รุ่นที่ 4

อบรมในวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์)

Line OA1 name