ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รุ่นที่ 2

บันทึกข้อความ ที่ สสภ.91/2565 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รุ่นที่ 2 (ดาวน์โหลดไฟล์)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 (ดาวน์โหลดไฟล์)

namelist gisportal 1

สำหรับท่านที่ประสงค์จะอบรมแต่ไม่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ด้านล่างนี้ได้ เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นจะทำการส่งวีดีโอและคู่มือประกอบการสอนให้ในกลุ่มไลน์นี้

562799