เชิญชวน ชาวชลประทาน ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ "ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง"

ขอเชิญชวน ชาวชลประทานทุกท่าน

ดาวน์โหลด สื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ "ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง"
เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง

Tamma 10 2564